Zjednoczenie krajów

Każdy kraj stanowi odrębną jednostkę, posiadającą własny rząd, prawa i obowiązki obywateli, oraz strukturę narzucającą pewne elementy postaw i działań. Idea zjednoczenia kilku państw i stworzenia wspólnoty nadal posiadającej odrębność, jednak już nie występującej w pełni niezależnie, było celem powstania unii europejskiej. Miała ona ujednolicić walutę i wprowadzić możliwość przemieszczania się swobodnie pomiędzy poszczególnymi krajami członkowskimi. Cel ten został w pełni osiągnięty i stanowił element kluczowy. Nie wszyscy jednak z perspektywy czasu zachwalają istnienie i funkcjonowanie wspólnoty jaką jest unia. Oczywiście płynęło z niej wiele zysków dla państw , a ponadto zyskały bezpieczeństwo uzyskania pomocy w przypadku kryzysu gospodarczego lub finansowego, jednak nie oznaczało to braku wkładu środków własnych ze strony państw członkowskich. Są one bowiem zobowiązane do wpłacania określonych ustawowo kwot do wspólnej puli z których udzielane są świadczenia dla pracowników i budżet ratowniczy. Ida i funkcjonowanie unii jest bardzo skomplikowane i dotyczy wieloaspektowej płaszczyzny, w zakresie której specjalizują się różne przedsiębiorstwa, które współpracują z organizacjami unijnymi i pozyskują środki na rzecz rozwoju państw.

Dodaj komentarz